1. Definities
  1. 'Bedrijf': verwijst naar Firewizz Digital Solutions, gevestigd te oudedijk 33, 5409 AA Odiliapeel(NL), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17222786.
  2. 'Klant': verwijst naar de wederpartij van het Bedrijf, die gebruikmaakt van de diensten en producten van het Bedrijf.
  3. 'Overeenkomst': verwijst naar de overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant met betrekking tot de diensten en producten.
  4. 'Diensten': verwijst naar de software ontwikkeling en netwerkbeheer diensten die het Bedrijf aanbiedt.
  5. 'Producten': verwijst naar de softwareproducten of -oplossingen die door het Bedrijf worden geleverd.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van het Bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen het Bedrijf en de Klant.
 3. Aanbiedingen en Offertes
  1. Alle aanbiedingen en offertes van het Bedrijf zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 4. Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het Bedrijf een schriftelijke bevestiging ontvangt van de Klant, of wanneer het Bedrijf begint met de uitvoering van de Diensten.
  2. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen bindend indien schriftelijk overeengekomen tussen het Bedrijf en de Klant.
 5. Verplichtingen van het Bedrijf
  1. Het Bedrijf zal zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten naar behoren uit te voeren volgens de overeengekomen specificaties.
  2. Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om eventuele gebreken of storingen in de Diensten te verhelpen.
 6. Verplichtingen van de Klant
  1. De Klant zal alle benodigde medewerking en informatie verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten.
  2. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie aan het Bedrijf.
 7. Intellectuele Eigendom
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en Producten blijven eigendom van het Bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  2. Het Bedrijf verleent de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de geleverde Producten, tenzij anders overeengekomen.
 8. Betaling
  1. De Klant zal de overeengekomen vergoedingen voor de Diensten en Producten betalen volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst.
  2. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is het Bedrijf gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de Diensten of Producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  2. De aansprakelijkheid van het Bedrijf is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering wordt uitgekeerd, of tot het bedrag van de overeenkomst, indien de verzekering geen dekking biedt.
 10. Duur en Beëindiging
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
  2. Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds beëindigen indien sprake is van een wezenlijke tekortkoming die niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld.
 11. Geschillen
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Uden.